เว็บไซต์แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556
 
Learner’s Key Competencies                สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. Communication Capacity

ความสามารถในการสื่อสาร

2. Thinking Capacity

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

3. Problem-Solving Capacity

ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. Capacity for Applying Life Skills

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. Capacity for Technological Application

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 
Visitors
 
Facebook Fanpage
... ร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ..ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63  วันที่ 18 - 20 พ.ย. 56 ...
 
กำหนดวันแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

62
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
วันที่แข่งขัน 15 พ.ย. 2556
09.00-12.00
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ห้องประชุม พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์
1. เด็กหญิงน่านน้ำ  ศรีวิสุทธิ์เมธา
 
1. นางสาวธรรมสรณ์  กิตติธนสมบัติ
 
63
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
วันที่แข่งขัน 15 พ.ย. 2556
08.00-16.00
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
1. นางสาวจุฑามาศ  ชิว
 
1. นางสาวธรรมสรณ์  กิตติธนสมบัติ
 
64
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
วันที่แข่งขัน 18 พ.ย. 2556
08.00-16.00
Spelling Bee หน่วยแข่ง1= ร.ร.มักกะสันพิทยา หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.ศึกษานารี
1. เด็กหญิงอิสริยาพร  นามพิกุล
 
1. นางสาวศุภสุตา  เทพรักษ์
 
65
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
วันที่แข่งขัน 18 พ.ย. 2556
08.00-16.00
Spelling Bee หน่วยแข่ง1= ร.ร.มักกะสันพิทยา หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.ศึกษานารี
1. นายสรัล  จักรวิวัฒนกุล
 
1. นางสาวศุภสุตา  เทพรักษ์
 
66
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
วันที่แข่งขัน 18 พ.ย. 2556
09.00-12.00
Story Telling หน่วยแข่ง 1=ร.ร.เบญจมราชาลัยฯ หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
1. เด็กหญิงพรชนก  วังกุ่ม
 
1. นายสมชัย  อธิปัญญากุล
 
67
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
วันที่แข่งขัน 18 พ.ย. 2556
09.00-12.00
Story Telling หน่วยแข่ง 1=ร.ร.เบญจมราชาลัยฯ หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
1. นางสาวมาริษา  อาจโยธา
 
1. นายสมชัย  อธิปัญญากุล
 
70
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
วันที่แข่งขัน 19 พ.ย. 2556
08.00-16.00
Skit ละครสั้น หน่วยแข่ง 1= ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.มัธยมวัดนายโรง
1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วหนองปิง
2. เด็กชายธนวัฒน์   เผ่าดี
3. เด็กหญิงอรดา  ทินทอง
4. เด็กหญิงอิสริยาพร  นามพิกุล
5. เด็กหญิงเจสสิก้า  เซดูติ
 
1. นางสาวมนชนก  กระจ่างพุ่ม
 
71
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
วันที่แข่งขัน 19 พ.ย. 2556
08.00-16.00
Skit ละครสั้น หน่วยแข่ง 1= ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.มัธยมวัดนายโรง
1. นายพรกฤษณะ  กระแสทรัพย์เจริญ
2. นายวัชพล  อมรเทวภัทร
3. นางสาวสุทธิดา  ปัตตานุสรณ์
4. นางสาวอัยย์ฉมา  เจริญชนม์
5. นายเอกราช  หาญวงศ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวมนชนก  กระจ่างพุ่ม
 
72
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
วันที่แข่งขัน 19 พ.ย. 2556
09.00-12.00
ASEAN QUIZ หน่วยแข่ง 1= ร.ร.วัดนวลนรดิศ หอประชุมอาคาร 100 ปี บริเวณ 2 หรือ หน่วยแข่ง 2=ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ห้อง นข 1 =หอประชุมอาคาร 100 ปี บริเวณ 2
1. เด็กชายวิชเยนทร์   รักษ์บำรุง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ฉวีพจกำจร
 
1. นางสาววัลวิภา  อินวันนา
 
73
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
วันที่แข่งขัน 19 พ.ย. 2556
09.00-12.00
ASEAN QUIZ หน่วยแข่ง 1= ร.ร.วัดนวลนรดิศ หอประชุมอาคาร 100 ปี บริเวณ 2 หรือ หน่วยแข่ง 2=ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ นข.1 อาคารหอประชุม 100 ปี บริเวณ 2, นข.2 อาคาร2 และอาคาร 4 ห้อง ห้องสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และห้องอัปสรสามัคคี
1. นายอินทิชา  ศรีเจริญ
2. นายเอกสุรีย์  แก้วหล่ำ
 
1. นางสาววัลวิภา  อินวันนา
 
75
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
วันที่แข่งขัน 20 พ.ย. 2556
08.00-16.00
โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคารสิรินทร ชั้น 7
1. เด็กชายก้องภพ  ว่องไวกิจวัฒนา
 
1. นางสาววรรณกร  สมบูรณ์
 
76
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
วันที่แข่งขัน 20 พ.ย. 2556
08.00-16.00
โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคารสิรินทร ชั้น 7
1. นายอานนท์  พลาชัย
 
1. นางสาววรรณกร  สมบูรณ์
 
77
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
วันที่แข่งขัน 20 พ.ย. 2556
09.00-16.00
โรงเรียนสตรีวิทยา อาคารเก้าทศวรรษ ชั้น 3 ห้อง 6304
1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  รุ้งสองแคว
 
1. นางสาวอลิศรา  สัพโส
 
78
ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
วันที่แข่งขัน 20 พ.ย. 2556
08.00-16.00
โรงเรียนสตรีวิทยา เบญจภัทรดิเรก ชั้น ชั้น 7 ห้อง 7409
1. นายสรัล  ล้ำอนันต์ทรัพย์
 
1. นางสาวอลิศรา  สัพโส
 
 
ร่วมแสดงความยินดี

 นางสาวประภัสสร  ปานทอง      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

โครงการเอเอฟเอส    ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่  11 กันยายน  2556

 

 
EIC Showtime 2013   8 กันยายน 2556

เรียนเชิญ

นักเรียน ผู้ปกครองที่สนใจสมัครเป็น

ครอบครัวอุปถัมภ์ ติดต่อได้ที่

ครูณัฐชนันท์พร

โทร               086-625-1242         086-625-1242

 
Wat Raja-O-Ros School      โรงเรียนวัดราชโอรส

R = Rapport          ความเป็นกัลยาณมิตร

A = Accomplish       มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

J  = Judgment       การวินิจฉัยที่ถูกต้อง

A = Accountability   ความรับผิดชอบที่พร้อมรับตรวจสอบ

O = Openness        เปิดใจยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

R = Rightness        ยึดมั่นในความยุติธรรม

O = Oneness         มีความเป็นหนึ่ง

S = Satisfaction     ยึดความพึงพอใจของส่วนรวม

 
Desirable Characteristics คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.Love of nation, religion and the king

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2.Honesty and integrity

ซื่อสัตย์

3.Self-discipline 

มีวินัย

4.Avidity for learning

ใฝ่เรียนรู้

5.Observance of principles of Sufficiency Economy Philosophy in  one’s way of life

อยู่อย่างพอเพียง

6.Dedication and commitment to work

มุ่งมั่นในการทำงาน

7.Cherishing Thai-ness

รักความเป็นไทย

8.Public-mindedness

มีจิตสาธารณะ

9.World Citizenship

มีศักยภาพเป็นพลโลก

 
Exchange Rate
 
Oil Price (PTT)

                        OK